Gwarancja

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

Warunki ogólne

§ 1

P.U.T. ELEKTRYK Sp. z o.o. zapewnia kupującego o dobrej jakości towaru, na który wydana jest 24 miesięczna gwarancja naliczana od daty sprzedaży (data wystawienia faktury).

Gwarancja dotyczy terytorium Unii Europejskiej.

§ 2

Gwarancja dotyczy wystąpienia ukrytych wad produkcyjnych i materiałowych w okresie gwarancji. Powyższa gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktów powstałych wskutek niewłaściwej instalacji bądź użytkowania, niewłaściwego transportu. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużywania źródeł światła które ściśle uzależnione jest od warunków eksploatacji. W przypadku gdy produkt ulegnie uszkodzeniu mimo właściwego użytkowania w tym okresie, P.U.T ELEKTRYK Sp. z o.o. naprawi ten produkt lub wymieni na nowy (sposób naprawy ustala gwarant). Nie obejmuje również uszkodzeń w wyniku zalania, zdarzeń losowych, nieautoryzowanych modyfikacji produktów, uszkodzeń mechanicznych oraz zdarzeń, które są poza kontrolą firmy P.U.T. ELEKTRYK  Sp. z o.o. Obejmuje wyłącznie usunięcie wady tkwiącej w wyrobie bez demontażu i montażu na obiekcie.

§ 3

Instalując produkt, Kupujący akceptuje warunki gwarancji firmy P.U.T ELEKTRYK Sp. z o.o.

W przypadku wystąpienia usterki

§ 4

Wady i usterki produktów użytkownik jest zobowiązany zgłosić niezwłocznie po ich zauważeniu (nie dłużej niż 30 dni po ich

zauważeniu)

§ 5

Uszkodzony produkt należy odesłać pod wskazany przez producenta adres wraz z kopią dowodu zakupu towaru

Gwarant dokona diagnozy i wystawi opinię w nieprzekraczalnym terminie 14dni roboczych od daty otrzymania uszkodzonego produktu jeżeli strony nie postanowiły inaczej. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn obiektywnych, termin ten w porozumieniu z kupującym może zostać wydłużony.

Aby zgłosić reklamację do sklepu internetowego www.erozdzielnice.pl należy napisać wiadomość pocztą elektroniczną na adres sklep@elektryk.katowice.pl wg poniższych wskazówek:

  • Prosimy o podanie w treści e-maila nr dokumentu zakupu i podanie nazwy produktu, jeżeli możliwie nr seryjnego.
  • Opisanie przyczyny zgłoszenia.
  • Na podstawie tych informacji pracownik nada nr RMA (numer sprawy) i odeśle procedurę wysyłki towaru mailem zwrotnym.
  • Numerem RMA należy oznaczyć przesyłkę przed jej wysłaniem.

 

§ 6

Towar odsyłany należy zabezpieczyć w opakowaniu zapewniającym bezpieczeństwo w transporcie. Gwarancja może zostać anulowana w przypadku stwierdzenia uszkodzenia spowodowanego niewłaściwym zapakowaniem sprzętu (UWAGA: P.U.T. ELEKTRYK  Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do odesłania towaru niepoprawnie zabezpieczonego) lub dostarczonego na koszt P.U.T. ELEKTRYK  Sp. z o.o.

§ 7

Prosimy nie przesyłać niczego, poza produktami firmy P.U.T. ELEKTRYK  Sp. z o.o., chyba że serwis P.U.T. ELEKTRYK  Sp. z o.o. poprosi o dodatkowe akcesoria. Każdy dodatkowy element lub akcesoria, które zostaną dołączone do wysłanego sprzętu potraktowane zostaną jako wypełnienie kartonu i mogą nie zostać zwrócone.

§ 8

Koszty przesyłki uszkodzonych produktów pokrywa firma P.U.T. ELEKTRYK  Sp. z o.o.. w wyniku uzasadnionych przypadków reklamacyjnych do i z siedziby Kupującego. W przypadku uszkodzenia wskutek niewłaściwego użytkowania (lub w przypadkach za które winy nie ponosi P.U.T. ELEKTRYK  Sp. z o.o.) całkowite koszty przesyłki pokrywa Kupujący.

§ 9

Dostarczenie sprzętu do serwisu w trakcie trwania gwarancji, nie oznacza, że będzie on automatycznie naprawiony nieodpłatnie. Po otrzymaniu produktu serwis P.U.T. ELEKTRYK  Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do weryfikacji ważności gwarancji zasadności żądania serwisowego.

§ 10

P.U.T. ELEKTRYK  Sp. z o.o. ogranicza swoją odpowiedzialność tylko i wyłącznie do swoich produktów z wyłączeniem odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty bądź wydatki pośrednie czy bezpośrednie wynikające z zastosowania produktów firmy P.U.T. ELEKTRYK  Sp. z o.o.

§ 11

W przypadku napraw gwarancyjnych zleconych pisemnie przez Kupującego, wykonywanych u klienta, koszty serwisu (koszty przejazdu, delegacji, zakwaterowania etc.) każdorazowo naliczane będą indywidualnie według taryfikatora usług ( na dzień zlecenia) firmy P.U.T. ELEKTRYK  Sp. z o.o.  UWAGA: w przypadku nieuzasadnionych wezwań gwarancyjnych całkowite koszty poniesione przez P.U.T. ELEKTRYK  Sp. z o.o.. pokrywa Zlecający.

§ 12

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikłych z niezgodności towaru z umową

§ 13

W przypadku napraw i wyjazdów serwisowych pogwarancyjnych koszty ustalane są indywidualnie.

 

Wyjątki i ograniczenia powyższej gwarancji

§ 14

P.U.T. ELEKTRYK  Sp. z o.o. nie gwarantuje nieprzerwanej i bezawaryjnej pracy produktów w uzasadnionych przypadkach.

§ 15

Gwarancja obejmuje jedynie wady fabryczne, powstałe na wskutek użytkowania w normalnych warunkach (zgodnie z instrukcją) i dotyczy to zarówno montażu jak i wad materiałowych. Gwarancja nie zostanie uznana, jeżeli:

– Produkt był naprawiany bądź modyfikowany przez nieautoryzowany serwis, stwierdzono ingerencję w system z zewnątrz,

– Produkt był eksploatowany z nienaprawionymi usterkami,

– Stwierdzono uszkodzenie powstałe w wyniku wypadku, klęski żywiołowej, działania sił wyższej, niewłaściwego użytkowania, lub użytkowania na obszarze nie objętym gwarancją

– Stwierdzono uszkodzenie spowodowane niewłaściwym podłączeniem, lub podłączeniem zewnętrznego urządzenia,

– Stwierdzono uszkodzenie spowodowane przepięciem elektrycznym lub podłączeniem niewłaściwego napięcia do danego urządzenia lub w sposób niezgodny z instrukcją, projektem, wytycznymi,

– Stwierdzono uszkodzenie wskutek użytkowania bądź przechowywania w środowisku, którego parametry przekraczają limity opisane w instrukcji użytkownika, projekcie,

– Stwierdzono uszkodzenie komponentu , który nie był wyprodukowany lub dostarczony przez P.U.T. ELEKTRYK  Sp. z o.o.

– Stwierdzono uszkodzenie wskutek negatywnego działania akcesoriów podlegającym okresowym wymianom (źródła światła, pakiety akumulatorowe)

– Gwarancja nie obejmuje darmowych dodatków.

- Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie www sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl